Krótki rys historyczny
Zanim zaczniemy mówić o historii naszej szkoły należy przypomnieć, że jeszcze w latach sześćdziesiątych w budynku obecnego liceum medycznego mieściła się "jedenastolatka". W tym też czasie trwała już budowa osiedla Wazów II, a jednocześnie zaczęto wznosić budynek szkolny, w którym obecnie przebywamy.
Przyjęcie go do eksploatacji miało nastąpić 25 sierpnia 1962r., ale na skutek usuwania usterek nastąpiło z niewielkim opóźnieniem, bo 5 września 1962 r. "11-latka" została podzielona na liceum ogólnokształcące oraz szkoły podstawowe 7 i 10.
Już osiem miesięcy wcześniej, bo w styczniu 1962 r. organizatorem "10" został p.Jerzy Widziński. W początkach swego istnienia szkoła składała się z trzech oddzielnych pawilonów, w których znajdowały się 22 izby lekcyjne, pracownie, czytelnia, sala gimnastyczna i stołówka. W jednym z trzech budynków obecnie budynku głównym znalazło się pomieszczenie Liceum Ogólnokształcącego nr 7. Wszystkie pawilony połączone były wiatą tj. otwartym korytarzem konstrukcji metalowej krytym daszkiem eternitowym. Koszt budowy całego obiektu wyniósł 8 mln zł . W szkole rozpoczęło naukę 864 uczniów, w tym aż 156 pierwszoklasistów. Łącznie 22 oddziały pobierały naukę w ośmiu pracowniach przedmiotowych. Dwie pracownie zajęć techniki, sala gimnastyczna i stołówka pełniąca zarazem rolę świetlicy użytkowane były wspólnie z liceum. Warunki lokalowe nie były łatwe, już od pierwszych miesięcy pracy szkoły dał się we znaki brak funkcjonalności całego pawilonowego obiektu, a przede wszystkim dotkliwy brak podpiwniczenia, szatni i magazynów.
W pierwszym roku szkolnym 1962/63 jak już wspomniałam był Jerzy Widziński, natomiast jego zastępcą p. Helena Kopeć. Reszta grona pedagogicznego to koleżanki i koledzy:
 1. Józefa Bartczak
 2. Jadwiga Michalak
 3. Stanisław Bielat
 4. Józef Murzyński
 5. Kazimiera Broniarek
 6. Julia Pauch
 7. Anna Bułhak
 8. Helena Pawłowska
 9. Elwira Burzyńska
 10. Danuta Piechota
 11. Zofia Dylńska
 12. Leon Probużański
 13. Franciszek Fedorowicz
 14. Celina Rybczyńska
 15. Idalia Graczew
 16. Barbara Sielska
 17. Barbara Kabus
 18. Stasiłowicz
 19. Joanna Konatkiewicz
 20. Helena Śmigielska
 21. Henryk Konopka
 22. Irena Sowa
 23. Ana Koperwas
 24. Irmina Westfalewicz
W połowie lat 60-tych szkoła pracowała w trudnych warunkach, bo na trzy zmiany. Liczba oddziałów wzrosła do 27 a uczniów było powyżej tysiąca. W związku z rozbudową osiedla liczb uczniów wzras- tała z roku na rok, a przepełnienie klas dochodziło do 110 uczniów na jedną izbę lekcyjną. Było to swoistym rekordem w skali miasta i powiatu.
W latach 63-64 trwał u nas eksperyment związany z nauczaniem problemowym w zespołach. Gościem naszej szkoły bywał wtedy profesor Bogdan Suchodolski.
Rok szkolny 1965-66 był wyjątkowy. Wkroczyliśmy w realizację reformy szkolnej klasy VII opuściły tylko części młodzieży, która rozpoczęła naukę w szkołach zawodowych. Większość uczniów uzyskała natomiast promocję do pierwszych w dziejach szkoły klas VIII. Był to rok szczególnie wytężonej pracy dydaktyczno- wychowawczej ze względu na nowy program, dalsze zagęszczenie i trzyzmiennowość.
Rok 1967-68 okazał się jeszcze trudniejszy. Szkoła miała najwyższy procent zagęszczenia na jedną izbę lekcyjną, ostatnie lekcje kończyły się o godzinie 17.10, co stwarzało ogromne trudności natury organizacyjnej. Sytuacja poprawiła się w trzy lata później, kiedy to oddano do użytku Szkołę Podstawową nr 7, a VII LO przeniosło się do budynku przy ulicy Wyspiańskiego. Dopiero wtedy, a był to rok 1960 "dziesiątka" stała się jedynym użytkownikiem wszystkich budynków znajdujących się obiekcie.
W roku szkolnym 1970/71 została powołana I klasa pływacka, a następnie zaczną się systematyczny nabór do klas pływackich, a szkoła otrzymała profil sportowy. W dalszym ciągu odczuwaliśmy jednak brak szatni, sali widowiskowej, a nade wszystko brak korytarzy łączących poszczególne pawilony. Przez ponad dziesięć lat i uczniowie i nauczyciele bez względu na pogodę przechodzili do poszczególnych pawilonów, przez otwartą przestrzeń, co było szczególnie uciążliwe w zimie, oraz w czasie jesiennych słot i deszczu.
Wówczas to władze oświatowe na wniosek dyrekcji podjęły decyzje o kapitalnym remoncie i przebudowie szkoły. Obecny jej wygląd i funkcjo- nalność jest wynikiem trwającego ponad dwa lata remontu kapitalnego, podczas którego prowadzona była normalna praca dydaktyczno-wycho- wawcza. W najtrudniejszym okresie i nasileniu prac remontowych, gościny udzzieliła nam szkoła podstawowa nr 7, gdzie uczyliśmy nasze dzieci po południu.
W roku 1975 zakończył się remont, wróciliśmy do starej, ale jakże zmienionej szkoły. Rok 1976 to okres nasilonej pracy ze względu na zorganizowaną u nas Ogólnopolską Sesję Postępu Pedagogicznego, na której gościliśmy min. w-ce ministra Oświaty i Wychowania p. Wołczyka W tym tez roku rozpoczęliśmy przygotowanie zmierzające do nadania naszej szkole imienia wielkiego patrioty i sportowcy Janusza Kusocińskiego. Gromadziliśmy materiały dotyczące postaci naszego patrona, trwała zbiórka pieniędzy na sztandar.
Ukoronowaniem wysiłku uczniów i nauczycieli był maj 1979 roku.
Piękna i wzruszająca uroczystość: akt nadania imienia, odsłonięcia tablicy pamiątkowej, złożenie urny z ziemią z Palmir, gdzie stracono Janusza Kusocińskiego i gdzie znajduje się Jego grób; wyróżnienie szkoły Medalem Komisji Edukacji Narodowej, ślubowanie, listy gratulacyjne. Po raz pierwszy młodzież zaśpiewała wtedy hymn szkolny, do którego słowa napisał poeta Czesław Czyż, a muzykę skomponował były nauczyciel naszej szkoły Eugeniusz Banachowicz. Końcowa część uroczystości odbyła się na boisku szkolnym. Złożyły się na nią: defilada pocztów sztandarowych i sportowców, odczytanie apelu olimpijskiego oraz pokazy sportowe.
W styczniu 1978r. dyrektor naszej szkoły obejmuje stanowisko dyrektora L.O VII i jego dotychczasową funkcję obejmuje p. Krystyna Szymeczko, a jej zastępcami zostają p.Zofia Dylińska i p.Józef Malski.
W roku szkolnym 1979/80 budynki szkolne zostają podłączone do elektrociepłowni. Poprawiają się warunki pracy. Przestajemy odczuwać skutki niedogrzania klas. Pracujemy spokojnie, ale w lipcu 1983 roku, rozpoczyna się kolejny remont, który trwa do grudnia 1984r. Następuje wymiana okien i instalacji elektrycznej oraz malowanie sal, asfaltowanie boiska. Zdarza się, że prowadzimy zajęcia w klasach bez okien, czasem bez drzwi..W czasie lekcji jesteśmy często hospitowani przez kilka osób: są to uczniowie "elektryka", którzy zakładają, poprawiają, czasem sprawdzają instalację; wchodzą robotnicy, którzy dopasowują stolarkę okienną. Za ścianami słychać kucie, stukanie.
I znowu spokój, normalna praca, ale oto 3 stycznia 1985r. nagle w kotłowni pojawia się woda, z którą nie może poradzić sobie straż i pracownicy wodociągów. Sprawa ta spędza sen z powiek Dyrekcji i władz oświatowych, niepokoi władze miasta. Po kilku dniach niebezpie- czeństwo mija.
W 1987r. następują olbrzymie zmiany kadrowe. Odchodzi ze szkoły p. dyrektor Krystyna Szymeczko, a jej funkcję od 1 III obejmuje p. Jerzy Ziółkowski.
W roku szkolnym 1987/88 odchodzi na emeryturę również zastępca p. dyr. Zofia Dylińska. Zastępcą dyr. zostaje p.Jakuszak. W tym samym roku, szkoła pod nowym kierownictwem obchodzi srebrne wesele - 25 lat. Był to okres wspomnień , podsumowań osiągnięć dydaktyczno- wychowawczych i sportowych. Do obchodów 25-lecia szkoła przygoto- wywała się długo i starannie. Był uroczysty apel, wystawa prezentująca osiągnięcia szkoły , spotkania wszystkich . którzy tu pracowali. I znowu powracamy do normalnej wytężonej pracy.
W roku 1988 szkoła przystępuje do Ogólnopolskiego Klubu Szkół im. Janusza Kusocińskiego i uczestniczy w zjeździe tych szkół. Rok później organizuje sama ogólnopolskie spotkanie "Klubu szkół im. Janusza Kusocińskiego".
Rok szkolny 1989/90 to rok zmian personalnych. Z funkcji z-cy dyrektora zrezygnowała po kilku miesiącach pracy p. Hanka Zaniewska. Jej miejsce zajęła p. Danuta Ferdyczak-Zimna. W tym samym roku szkoła zostaje członkiem " Towarzystwa Miłośników Wilna ". Odzyskujemy także resztę pomieszczeń , które zajmowała Poradnia wychowawczo-zawodowa , przeniesiona na Plac Matejki .Utworzono tam 3 gabinety dla klas 1-3.
Rok szkolny 1990/91 jest rokiem wielkich zmian programowych i wprowadzona zostaje lekcja religii do szkoły. W 1992r. zorganizowana zostaje salka katechetyczna . Nowym dyrektorem w roku szkolnym 1991/92 z konkursu został p. Władysław Korcz, a zastępcy to : p.Jakuszak i p. Danuta Ferdyczak- Zimna.
Od 1 października 1992r. zastępcą jest p. Andrzej Pawłowski W grudniu 1991r. z inicjatywy ówczesnego dyrektora szkoły p. Władysława Korcza urządzono pracownię informatyki, do której z funduszu Komitetu Rodzicielskiego zakupiono 10 komputerów.
> W bieżącym roku szkolnym w 25 izbach lekcyjnych uczy się 1110 uczniów, pobierając naukę na zmiany. Na pełnych etatach zatrudnionych jest 63 nauczycieli, w tym 53 z wyższym wykształceniem magisterskim. Warunki pracy poprawiają się z roku na rok. Marzeniem Dyrekcji i Grona Pedagogicznego jest:
- polepszenie pracy nauczycieli- przedmiotowców przez
- stworzenie im odpowiedniego zaplecza,
- stworzenie nowych, nowoczesnych izb lekcyjnych,
- zapewnienie nowoczesnego sprzętu audio-wizualnego.
W czasie działalności naszej szkoły wypracowaliśmy własne tradycje i własny system wychowawczy.
Oto niektóre z nich;
 • pasowanie na uczniów klas pierwszych,
 • przekazanie sztandaru klasom VII,
 • ­ przyrzeczenie uczniów klas VIII w czasie uroczystości zakończenia roku szkolnego oraz listy pochwalne dla rodziców aktywnie współpracujących ze szkołą,
 • ­ ślubowanie klas III pływackich,
 • ­ spotkanie przodowników nauki z przedstawicielami Dyrekcji i Rady Pedagogicznej,
 • apele w grupach wiekowych,
 • andrzejki, mikołajki, bale sylwestrowe i karnawałowe, powitanie wiosny i inne imprezy o charakterze wychowawczo-rozrywkowym.

Realizując elementy szkoły otwartej współpracujemy ze środowiskiem: Komitetem Osiedlowym, zakładami opiekuńczymi, Sądem dla Nieletnich, szkołami ponadpodstawowymi, poradnią wychowawczo-zawodową, filharmonią Zielonogórską.
Włączając się w nurt aktualnych wydarzeń społeczno-politycznych organizujemy spotkania z interesującymi ludźmi oraz obchody świąt i rocznic państwowych.
W czasie istnienia naszej szkoły gościliśmy i siebie między innymi:
 • ZHP- p.Zakrzewską
 • grupę studentów czeskich i niemieckich,
 • pisarza lubuskiego Kazimierza Dubkowskiego
 • redaktora Lucjana Chajnowskiego-sekretarza Gazety Zielonogórskiej
 • Zdzisława Grudnia-aktora Teatru Zielonogórskiego
 • wiceministra Oświaty i Wychowania- p.Wołczyka,
 • redaktora Michała Kaziora,
 • pięcioboistów Janusza Paciaka i Zbigniewa Pacelta wraz z trenerem Bogdanowiczem,
 • profesora Uniwersytetu w Sapporo z Japonii,
 • pioniera zielonogórskiego, działacza kultury Piotra Kłucińskiego,
 • olimpijczyka Mariana Filipinka,
 • żuzlowca Andrzeja Huszczę,
 • Irenę Szewińską,
 • Jacka Wszołę.


KRÓTKI RYS CZTERDZIESTOLETNIEJ
DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ

Zielona Góra w latach pięćdziesiątych liczyła niewiele ponad 20 tys. mieszkańców. W tym czasie pracowały w mieście 3 szkoły podstawowe: nr 1 na placu Słowiańskim, nr 2 przy ul. Długiej i nr 3 przy ul. Chopina. Pierwszą nowo wybudowaną po wojnie była Szkoła Podstawowa nr 4. Szkoła Podstawowa nr 10 była trzecią z kolei i powstała w roku 1962. Szkoła mieściła się na jednym placu razem ze Szkołą Podstawową nr 7 i liceum ogólnokształcącym. W roku 1970 w "siódemce" powstała klasa "pływacka". Po wybudowaniu budynku szkoły przy ul. Zielonogórskiej "siódemka" przeniosła się do nowego budynku. Klasy "pływackie" pozostały w "dziesiątce". Od tego momentu zaczyna się pływacka działalność Szkoły Podstawowej nr 10. W krótkim okresie klasy "pływackie" osiągnęły bardzo dobre wyniki. Jedną z najlepszych była klasa rocznika 1963. Uczniowie tej klasy przez kilka lat byli najlepsi w Polsce. Bili rekordy Polski w swoich kategoriach wiekowych. Najlepsi zawodnicy tej klasy to Violetta Smolak, Jolanta Baran, Beata Winkler, Lucjan Raczyński, Jarosław Adamowicz i Tomasz Malski /obecnie nauczyciel "dziesiątki"/. Trenerem tej klasy był Ireneusz Młodzieniak sprowadzony przez Lecha Bilgffelnera do stworzenia mocnej sekcji pływackiej w Zielonej Górze. Dzięki tym osiągnięciom Polski Związek Pływacki zgodził się na powstanie w Zielonej Górze pływackiej szkoły sportowej i w roku 1974 powstaje jedna z pierwszych szkół pływackich w Polsce. Wicedyrektorem do spraw sportowych zostaje Józef Malski. Trenerami pracującymi w szkole i w KS "Transbud" byli: Ireneusz Młodzieniak, Julian Sierżan, Stanisław Struski, Irena Młodzieniak, Stanisław Lastowski i Józef Rutkowski. Zawodników do sekcji pływackiej szkoła dobiera z szeroko prowadzonej nauki pływania w przedszkolach nr 3, 5, 6, 10, 11 i 15 oraz w przedszkolu "Polskiej Wełny" i milicyjnym.
O szkole mówi się coraz głośniej w Polsce. Do szkoły przyjeżdżają trenerzy z innych miast, aby na wzorcach Zielonej Góry tworzyć podobne szkoły u siebie. Z powodu nieporozumień między szkołą a klubem "Transbud" powstaje nowy klub sportowy "Dziesiątka", całkowicie oparty o szkołę nr 10. Prezesem zostaje wicekurator Julian Dobosz. W tym czasie zawodnicy "Dziesiątki" reprezentują swój szkolny klub we Włoszech, RFN i Francji. W 1976r. 20 zawodników wyjeżdża do Francji do miasta Froix na zawody miast bliźniaczych. Władze miasta widząc duże osiągnięcia szkoły pomagają w budowie asfaltowego boiska i jednocześnie lodowiska z oświetleniem. Była to wielomilionowa inwestycja. Pod budowę zużyto wahadło kostki granitowej. Połączono też łącznikiem budynki i wybudowano jedną z najładniejszych sal konferencyjnych w mieście. W związku z otwarciem nowej, największej w Europie fabryki dywanów "Novita" i perspektywą dobrego opiekuna w roku 1976 powstaje nowy klub KS "Novita-10". W kategoriach dziecięcych i juniorskich szkoła i klub odnoszą wiele sukcesów. Szkoła nawiązuje dużo kontaktów sportowych z NRD. Dzieci wyjeżdżają do Guben, Cottbus, Frankfurtu, Einsenhitenstadt i Rostock. Niemieckie zespoły przyjeżdżają do Polski. W tym trudnym okresie wyjazdy na zawody do NRD dawały możliwość dzieciom i opiekunom zrobienia zakupów towarów, których brakowało w kraju. Szkoła oprócz pływania wyróżniała się również w tenisie stołowym, siatkówce i piłce nożnej. Drużyna siatkówki prowadzona przez Lecha Kleczewskiego na Igrzyskach Szkolnych w Lublinie zdobyła 4 miejsce w Polsce. Czołową drużyną III ligi kobiet w tenisie była drużyna z SP 10 - grały w niej: Joanna Garbowska, Maryla Wzielek, Aleksandra Leszko, Liza Petrie. Dwukrotnie zawodniczki "dziesiątki" w składzie Wwelina Krajczyk i Aneta Wanowska zdobyły Mistrzostwo Polski SZS. Tenis stołowy prowadził Józef Malski. Drużyna piłki nożnej złożona w przeważającej liczbie z pływaków w 1987 roku była najlepsza w województwie. Do dzisiaj znani są piłkarze, którzy jeszcze grają i należą do najlepszych: Wojciech Pochylski, Jutrzenka i Tomasz Gruchociak. Zawodnicy wywodzący się z pływania trenowali z powodzeniem inne dyscypliny sportowe. Należałoby tu wymienićkilka nazwisk: Sławomir Nawrocki- olimpijczyk w szermierce, Paweł Hadrych - Mistrz Europy w strzelectwie, Mirosław Zazula - Mistrz Polski w pięcioboju nowoczesnym, Andrzej Stefanek - Mistrz Polski w pięcioboju nowoczesnym, Tomasz Cygański - Mistrz Polski w pięcioboju nowoczesnym, Monika Olejniczak - Wicemistrzyni Świata juniorów w pięcioboju nowoczesnym. Najważniejsze jest to, że byli bardzo dobrzy zawodnicy doskonale radzą sobie w życiu. Mają kontakt z klubem i często mu pomagają. Jarosław Adamowicz - doskonały buisnessman przez trzy lata był sponsorem klubu. Joanna Garbowska co roku zaprasza ekipę "Novity-10" do Edmonton w Kanadzie i wspólnie z byłym bardzo dobrym pływakiem Jackiem Plonkowskim sponsoruje dwutygodniowy pobyt w Kanadzie. O zbawiennym wpływie sportu na dalsze życie świadczy fakt, że pierwsza klasa pływacka, która rozpoczynała historię pływania w Zielonej Górze to ludzie, którzy osiągają swój zaplanowany cel. Większość z nich to lekarze, inżynierowie, nauczyciele i trenerzy. Należą do nich Emil Florczak, Sławomir Gajewski, Killar, Jolanta Baran, Jolanta Pecelerowicz, Elżbieta Włodarczak, Małgorzata Adamowska, Jarosław Adamowicz, Tomasz Malski, Grzegorz Kobyłecki. Lata 1985-90 to zmiana ekipy trenerskiej. Przychodzą do pracy Waldemar Grajek, Krzysztof Kaczkowski i Włodzimierz Klimek. W okresie tym mamy szereg wyróżniający się w Polsce zawodników. Należą do nich: Lucjan Raczyński, Przemysław Jadaś, Sławomir Mąkowski, Norbert KrŘmer, Mirosław Rutkowski, Aleksandra Strychalska, Aleksandra Budasz i Mateusz Chęciński. Największą nadzieją polskiego pływania była Aleksandra Strychalska, jednak ciągłe zmiany trenerów nie przyniosły spodziewanych efektów. Od roku 1993 zmieniono system naboru do klas "pływackich". Zrezygnowano z klas 1-3. Rozpoczęto naukę pływania dla wszystkich klas trzecich z całego miasta. Najlepsi trafiają do czwartej klasy naszej szkoły. Złoty okres szkoły i klubu to lata 1996-2002. Prezesem klubu po odejściu Jana Strychalskiego zostaje Adam Jeske, a dyrektorem Marian Rzeźniewski. Bardzo dobra współpraca klubu i szkoły przynosi dobre wyniki w nauce i sporcie. Nasi zawodnicy starują w Mistrzostwach Europy juniorów, zdobywają medale w Mistrzostwach Polski. Do czołowych zawodników w tym okresie należą: Andrzej Olesiński, Adam Plutecki, Tomasz Rumianowski, Joanna Bocer, Linda Gulba, Wojciech Dunajewski, Weronika Zwolińska, Krzysztof Gawłowicz,, Łukasz Wysocki, Agnieszka Stanisławska, Katarzyna Smykowska, Jakub Sroczyński. Pływacy z naszej szkoły zdobyli ok. 1300 medali Mistrzostw Polski, kilkadziesiąt razy bili rekordy Polski, wielokrotnie reprezentowali nasz kraj w zawodach międzynarodowych. Od czterech lat w szkole są piłkarze z Uczniowskiego Klubu Piłkarskiego Zielona Góra, którzy należą do czołówki krajowej w swoich kategoriach wiekowych. Od dwóch lat w szkole są również akrobaci z ZPKS "Gwardia". W klasie piątej mamy Anię Miadzielec, która jest również uczennicą Szkoły Mistrzostwa Sportowego i osiąga sukcesy zdobywając medale Mistrzostw Polski. Ania jest również Mistrzynią Świata w swojej grupie wiekowej. Paulina Stacewicz zdobyła również wiele medali w Spartakiadzie Młodzieży Niepełnosprawnej w pływaniu.
Opracował wieloletni nauczyciel i trener "dziesiątki" pan
Józef Malski


NIEKTÓRZY ABSOLWENCI NASZEJ SZKOŁY

 1. Cegielski Andrzej- nauczyciel akademicki Uniwersytetu Zielonogórskiego
 2. Hypki Kamil- dziennikarz "Radio-Zachód"
 3. Korczak Emil-lekarz
 4. Kielar Mariusz-lekarz
 5. Kmiećkowiak Barbara-lekarz
 6. Kmiećkowiak Mariusz- wice -dyrektor Zespołu szkół Elektronicznych
 7. Ligęzińska Agnieszka-lekarz
 8. Marczyński Acdrzej -lekarz
 9. Marczyński Waldemar-lekarz
 10. Markiewicz Czesław-dziennikarz
 11. Michałowska Magdalena- lekarz
 12. Mostkowicz Paweł-dziennikarz radiowy "Radio-Zielona Góra"
 13. Nodzyński Tomasz- nauczyciel akademicki Uniwersytetu Zielonogórskiego
 14. Puchała piotr- rzecznik prasowy zielonogórskiej policji
 15. Rybczyńska Dorota- pracownik naukowy Uniwersytetu Zielonogórskiego
 16. Rybczyńska Magdalena-lekarz
 17. Sidorowicz Monika-dziennikarz
 18. Starynowicz Przemysław- nauczyciel akademicki Uniwersytetu Zielonogórskiego
 19. Strabużyńska Magdalena-lekarz

GOŚCIE W NASZEJ SZKOLE


1963/64
­ naczelnika ZHP p.Zakrzewską,
­ międzynarodową grupę studentów czeskich i niemieckich,
­ pisarza lubuskiego Kazimierza Rubkowskiego,
1967
­ pisarzy polskichc Alinę i Czesława Centkiewiczów,
1968
­ pisarzy książek dla dzieci i młodzieży; Hannę Ożogowską, Adama Bohdaja, Czesława Janczarskiego,
1970
­ sekretarza Gazety Zielonogórskiej; redaktora Lucjana Chajnowskiego ;
1971
­ aktora Teatru Zielonogórskiego;Zdzysława Grudnia,
­ górnika z kopalni Thorcz,
1976
­ pięcioboistów noweczesnych Janusza Peciaka i Zbigniewa Pecelta wraz z trenerem Bogdanowiczem,
­ lekkoatletkę Irenę Szewińska i Jacka Wszołę
­ profesorem Uniwersytetu w Sapporo z Japonii,
1985
­ pioniera zielonogórskiego działacza kultury Piotra Kłucińskiego,
1989 ­ olimpijczyka Mariana Filipinka, 1990 ­ żużlowca p. Andrzeja Huszczę,

GRONO PEDAGOGICZNE - 1962

Jerzy Widziński - kierownik szkoły
Helena Kopeć - z-ca kierownika

 1. Bartczak J.
 2. Bielał S.
 3. Broniarek K.
 4. Bułhak A.
 5. Burzyńska E.
 6. Dylińska
 7. Fedorowicz E.
 8. Graczew J.
 9. Ignatkiewicz J.
 10. Kabno B.
 11. Konopka H.
 12. Koperwas A.
 13. Michalak J.
 14. Murzyński J.
 15. Pauch J.
 16. Pawłowska H.
 17. Piechota D.
 18. Probużański L.
 19. Rybczyńska C.
 20. Sielska B.
 21. Sowa I.
 22. Stasiłowicz M.
 23. Śmigielska H.
 24. Westfalewicz I.

Administracja i obsługa w latach 1962- 2002


 1. Adamowski Bogusław
 2. Bachman Barbara
 3. Barska Irena
 4. Batura Krzysztof
 5. Bujakowska Jadwiga
 6. Bujakowska Krystyna
 7. Charewicz-Ogińska Aleksandra
 8. Iwanus Piotr
 9. Gankowska Anna
 10. Kałdyk Danuta
 11. Kiernożycka Grażyna
 12. Krypko Krystyna
 13. Krzewińska Anna
 14. Kukiel Halina
 15. Lemańska Anna
 16. Lisiewicz Krystyna
 17. Majdańska Małgorzata
 18. Majewska Helana
 19. Marchewska Grażyna
 20. Marchewski Ireneusz
 21. Mućko Łucja
 22. Murzyńska Tekla
 23. Murzyński Tomasz
 24. Najdek Krystyna
 25. Nastałek Krystyna
 26. Nowicka Stefania
 27. Oracki Wiesław
 28. Ostrowska Janina
 29. Otwinowska Aurelia
 30. Paczesny Eugeniusz
 31. Pupczyk Zofia
 32. Pysiecka Barbara
 33. Rutkowska Ewa
 34. Schwichtenberg Irena
 35. Siwek Maria
 36. Skibińska Bronisława


DYREKTORZY SZKOŁY 1962-2002 1. Jerzy Widziński
 2. Krystyna Szymeczko
 3. Jerzy Ziółkowski
 4. Władysław Korcz
 5. Jan Szachowicz
 6. Andrzej Pawłowski
 7. Jerzy Walczak
ZASTĘPCY
 1. Stanisław Lewandowski
 2. Helena Kopeć
 3. Konopka Henryk
 4. Konatkiewicz Joanna
 5. Murzyński Józef
 6. Szymeczko Krystyna
 7. Westfalewicz Irmina
 8. Malski Józef
 9. Dylińska Zofia
 10. Jakuszak Regina
 11. Fedyczak- Zimna Danuta
 12. Zaniewska-Zbróg Hanka
 13. Pawłowski Andrzej
 14. Dutkowska Bożena
 15. Jarmołowska Ewa
 16. Andrzej Górski


   Nauczuciele do roku 2002

Nauczanie początkowe
 1. Białęcka Aleksandra
 2. Chorążyczewska Małgorzata
 3. Ciechanowicz Krystyna
 4. Ciszewicz Magdalena
 5. Grabarczyk Maria
 6. Grzesik Krystyna
 7. Kaczuba Danuta
 8. Kendra Małgorzata
 9. Konieczna Aneta
 10. Kostrzewska M.
 11. Kress Renata
 12. Malec Małgorzata
 13. Małmyga Elżbieta
 14. Tymińska Anna
 15. Marczyńska Teresa
 16. Michalska Małgorzata
 17. Mikuta Agata Markowska
 18. Nawracała Elwira
 19. Ryczkowska Henryka
 20. Szelczyńska Mariola
 21. Tchorowska Anna
Nauczyciele świetlicy;
 1. Ćwik Wanda
 2. Firfas Ewa
 3. Jaroszyńska Barbara
 4. Kawka Grażyna
 5. Kosałka Małgorzata
 6. Kowalska Jagoda
 7. Maślej Katarzyna
 8. Matasek Maria
 9. Ogińska Beata
 10. Purchla Barbara
 11. Rzepka Dorota
 12. Saroko Ewa
Biblioteka;
 1. Bielat Ina
 2. Kosałka Małgorzata
 3. Lasota Zofia
 4. Łukaszewicz Jan
 5. Noga Grażyna
 6. Sadowska-Zaniewska Irena
 7. Stobrawa Bożena
Nauczyciele języka polskiego;
 1. Dutkowska Bożena
 2. Iwanowska Danuta
 3. Jagodzińska Grażyna
 4. Jaskóła Ela
 5. Judkowiak Danuta
 6. Kołodenna Wioleta
 7. Łobaczewska Wanda
 8. Miczka Irena
 9. Mroczkowska Maria
 10. Pietraszkiwicz Barbara
 11. Poźniak Małgorzata
 12. Sielska Barbara
 13. Szpak Joanna
 14. Weiss Krystyna
 15. Westfalewicz Irmina
 16. Zbróg Hanka
Nauczyciele języka angielskiego;
 1. Kąkol Karolina
 2. Kościuszkiewicz Dariusz
 3. Matuszkiewicz Wojciech
 4. Żak Katarzyna
Nauczyciele języka niemieckiego;
 1. Fedyczak-Zimna Danuta
 2. Lisiecka Anna
 3. Niemiro Franciszek
 4. Pikuła Grażyna
 5. Rotko Anna
Nauczyciele plastyki i techniki;
 1. Bielat Stanisław
 2. Bukowska Maria
 3. Joksz-Skibińska Beata
 4. Kwaśniewska Jolanta
 5. Milczarek Magdalena
 6. Ogińska Beata
 7. Pasek Marek
 8. Pawłowski Andrzej
 9. Pyrka Sylwia
 10. Rosińska Janeczka
 11. Rudziński Radosław
 12. Władysław Borsuk
 13. Toporowicz Marek
Nauczyciele religii;
 1. Rzeźniczak Anna
 2. s.Elżbieta
 3. s.Ewa
Nauczyciele wychowania fizycznego;
 1. Walczak Radosław
 2. Woźniak Ryszard
 3. Ziółkowski Jerzy
 4. Żak Piotr
 5. Bardelas Maciej
 6. Brodzik Przemysław
 7. Czerniak Paweł
 8. Człapa Aneta
 9. Dudziak
 10. Dunajewski Włodzimierz
 11. Gąsior Stanisław
 12. Kędziora Mirosław
 13. Kleczewski Lech
 14. Klimek Włodzimierz
 15. Korcz Maja
 16. Korcz Władysław
 17. Malczewski Sławomir
 18. Malski Józef
 19. Malski Tomasz
 20. Maron Agnieszka
 21. Miciul Jacek
 22. Miciul Małgorzata
 23. Młodzieniak Ireneusz
 24. Onufrowicz Bogusław
 25. Petryka Magda
 26. Pietrzyk Zbigniew
 27. Siwicki Leonard
 28. Szczypka Nina
 29. Walczak Jerzy
Pedagodzy;
 1. Łukowiak Lucyna
 2. Ogiejko Ewa
 3. Pauch Julia
 4. Sawicka Tatiana
 5. Skrzypińska Magdalena
 6. Stor Joanna
 7. Wnuczek Irena
Nauczyciele języka rosyjskiego;
 1. Cicha Lilianna
 2. Grabarczyk Maria
 3. Matasek Maria
Nauczyciele łaciny;
1. Muller Beata

Nauczyciele francuskiego;
1. Pluta Irena

Nauczyciele matematyki;
 1. Bobyk Dorota
 2. Fortuna Alicja
 3. Griese Zofia
 4. Jakuszak Regina
 5. Jarmołowska Ewa
 6. Konaszewska Beata
 7. Łukaszewicz Jan
 8. Sękowska Halina
 9. Wieczorek Magdalena
 10. Widzińska Bożena
 11. Widziński Jerzy
 12. Zamlewska Teresa
Nauczyciele geografii;
 1. Karpińska Agnieszka
 2. Lepak Maria
 3. Raczkowska Anna
 4. Szeremet Jolanta
 5. Wojecki Mieczysław
 6. Żuk Teresa
Nauczyciele biologii;
 1. Brychcy Leokadia
 2. Modrzyk Halina
 3. Najbar Ewa
 4. Obarska Beata
 5. Piontek Marlena
 6. Pogoda Krystyna
 7. Zbróg Dariusz
Nauczyciele chemii;
 1. Bajon Elżbieta
 2. Karwicki Hubert
 3. Konatkiewicz Danuta
 4. Makowska Alicja
Nauczyciele fizyki;
 1. Górski Andrzej
 2. Kempski Adam
 3. Marcinkiewicz Jerzy
 4. Purchla Barbara
 5. Sowiński Artur
Nauczyciele historii;
 1. Dopierała Irena
 2. Dylińsla Zofia
 3. Firfas Ewa
 4. Janas Karolina
 5. Konatkiewicz Joanna
 6. Malski Piotr
 7. Michaluk Zbyszek
 8. Nodzyński Tomasz
 9. Patkowska-Klein Barbara
 10. Siekanowicz Mirosława
Nauczyciele muzyki;
 1. Branicka Mirosława
 2. Bychowiec Elżbieta
 3. Firfas Małgorzata
 4. Urbańska Joanna
Nauczyciele plastyki i techniki;
 1. Bielat Stanisław
 2. Bukowska Maria
 3. Joksz-Skibińska Beata
 4. Kwaśniewska Jolanta
 5. Milczarek Magdalena
 6. Ogińska Beata
 7. Pasek Marek
 8. Pawłowski Andrzej
 9. Pyrka Sylwia
 10. Rosińska Janeczka
 11. Rudziński Radosław
 12. Toporowicz Marek
Nauczyciele religii;
 1. Rzeźniczak Anna
 2. s.Elżbieta
 3. s.Ewa
Dane zebrała i opracowała
Beata Joksz-Skibińska
Opracowanie wersji elektronicznej
Michal Konieczka
Zielona Góra 2005